Karōshi

Karōshi – Wikipedia, the free encyclopedia

The Five W’s

1) Who suffers from karōshi?

2) What is karōshi?

3) When in their lifetime do men suffer from karōshi?

4) Where does karōshi happen?

5) Why does karōshi happen?

WereVerse Universe Baby!

 

Leave a Reply